گفتم مادر! … گفت: جانم گفتم درد دارم! … گفت: بجانم گفتم خسته ام! …
گفت: پریشانم گفتم گرسنه ام! …
گفت : بخور از سهمِ نانم گفتم کجا بخوابم! … گفت: روی چشمانم